fbpx

Høyesterett fjerner straff for besittelse og bruk av små mengder heroin, kokain og amfetamin for rusavhengige.

Høyesterett fjerner straff for besittelse og bruk av små mengder heroin, kokain og amfetamin for rusavhengige.

Høyesterett fjerner straff for besittelse og bruk av små mengder heroin, kokain og amfetamin for rusavhengige.

Det har lenge vært stor spenning knyttet til dommen Høyesterett avsa den 8. april i en ankesak om straffutmåling i en sak der en person med  rusavhengighet var dømt for oppbevaring av fire gram heroin til egen bruk. Det var bred enighet blant stortingsrepresentantene ved behandlingen av rusreformforslaget i fjor vår om at straff av rusavhengige for befatning med narkotika til eget bruk er uhensiktsmessig. 

Høyesterett uttalte at “rusavhengiges erverv, besittelse og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til egen bruk heretter i alminnelighet skal føre til straffutmålingsfrafall.

Men likevel fikk ingen av lovforslagene som dreide seg om avkriminalisering, flertall. Blant annet ble regjeringspartienes forslag om avkriminalisering av bruk og besittelse for alle brukergrupper, nedstemt. Motstanderne av dette forslaget mente at fjerning av alle muligheter for å gi sanksjoner (“straff”) ville kunne øke narkotikabruken i samfunnet, og kanskje spesielt blant ungdom. 

Også Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag om avkriminalisering for tunge rusavhengige ble nedstemt, med henvisning til at det ikke ville være mulig å skille mellom avhengige og ikke-avhengige, og at dette dessuten ville bryte med prinsippet om likhet for loven.

På tross av tverrpolitisk enighet om ikke å straffe rusavhengige forble altså bruk og besittelse kriminalisert for denne brukergruppen. Jusprofessor Jon Petter Rui påpekte i en artikkel i tidsskriftet Lov og Rett tidligere i år, at domfellelse av en tung rusmisbruker for et slikt forhold vil være i strid med Grunnloven § 102 og Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 8. Han grunngir dette med at “bruk av straff må ha et legitimt formål, som er forankret i Stortinget. I dette tilfellet er det bred enighet på Stortinget om at det er særdeles lite egnet å straffe tunge rusmisbrukere.”

I den aktuelle ankesaken i Høyesterett hadde domfelte som ble tatt med fire gram heroin brukt rusmidler siden tolvårsalderen og vært heroinavhengig siden han var 20. Høyesterett kom til at riktig reaksjon i en slik sak gitt signalene fra Stortinget var straffutmålingsfrafall, altså at det ikke ilegges noen straff selv om handlingen er ulovlig. 

Høyesterett uttalte at “rusavhengiges erverv, besittelse og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til egen bruk heretter i alminnelighet skal føre til straffutmålingsfrafall. Det samme gjelder selve bruken av stoffene.

Dommen drøfter hva som vil være å anse som narkotika til “egen bruk”. Den tar utgangspunkt i forslaget fra Rusreformutvalget som gikk ut på at dette pr definisjon skulle være opptil fem gram av stoffer som heroin, kokain og amfetamin. Det endelige lovforslaget fra Solberg-regjeringen hadde satt dette taket på to gram, men der påtaleunnlatelse skulle være hovedregelen for mengder opp til fem gram.

Hvis saken likevel skulle bli brakt inn for domstolene, heter det i stortingsproposisjonen fra regjeringen at “for personer med omfattende og alvorlig rusproblematikk vil de nevnte momentene trekke i retning av at straffutmålingsfrafall bør gis”. 

Og det er denne konklusjonen Høyesterett nå kom til. Som det heter i dommen:

“Den praksisomlegging som jeg har redegjort for, innebærer at rusavhengiges erverv, besittelse og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til egen bruk heretter i alminnelighet skal føre til straffutmålingsfrafall, jf. straffeloven § 61. Det samme gjelder selve bruken av stoffene.”

Se også

Jusprofessor: Grunnlovsstridig å straffe tungt rusavhengige

I juni i fjor foreslo Arbeiderpartiet og Senterpartiet at regjeringen skulle utrede og fremme lovforslag som avkriminaliserte bruk og besittelse av narkotika for tunge rusavhengige. Forslaget ble nedstemt i Stortinget av partiene som sto bak Solberg-regjeringens forslag til rusreform under henvisning til at det ville…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com