fbpx

American Heart Association advarer om effekten av cannabis på hjernehelse

American Heart Association advarer om effekten av cannabis på hjernehelse

American Heart Association (AHA) publiserte den 10. februar en scientific statement om effekten av cannabis på hjernehelse i sitt tidsskrift Stroke

Organisasjonen publiserte en tilsvarende uttalelse for to år siden (som vi omtalte her) om sammenhengen mellom cannabisbruk og kardiovaskulær helse der den frarådet bruk av cannabis “på grunn av den potensielle skaden på hjerte, lunger og blodårer”.

Ny evidens som knytter cannabisbruk til kardiovaskulære problemer og hjerneslag […] vekker bekymring for at langvarig eksponering for marihuana kan påvirke hjernens helse

AHA påpeker i artikkelen at vår forståelse av de negative konsekvensene av cannabisbruk på hjernens helse er begrenset, men i hurtig utvikling. Noen studier har produsert motstridende resultater, og AHA peker på 7 faktorer som kompliserer vår mulighet til å komme frem til entydig kunnskap på feltet:

  1. Siden cannabis tradisjonelt har vært forbudt, er bruken underrapportert. Deltakere i kontrollgrupper med ikke-brukere i studier av hjernehelse, kan faktisk ofte ha vært brukere.
  2. Det er vankelig å fastslå effekten av cannabis isolert på kognisjon av risiko for slag, siden alkohol og tobakk også kan påvirke dette.
  3. Ofte manglende informasjon om hyppighet, varighet, inntaksmåte og samtidig bruk av medikamenter.
  4. Varierende nivåer av THC og CBD som kan gi motstridende effekter (CBD kan for visse lidelser ha terapeutiske effekter)
  5. Den økende THC-konsentrasjonen i cannabis de senere årene har gjort tidligere studier mindre relevante.
  6. Problemer med å gjennomføre placebo-kontrollerte studier, både av etiske hensyn og siden rusopplevelsen gjør at forsøkene ikke kan være blindet.

 

Artikkelen konkluderer med at “sosiale medier kan kommunisere en velgjørende effekt av marihuana, og befolkningen generelt kan oppfatte det som et ufarlig rusmiddel. Ny evidens som knytter cannabisbruk til kardiovaskulære problemer og hjerneslag, samt potensielle og påviste stoff-til-stoff-interaksjoner mellom marihuana og medisiner som vanligvis brukes i den generelle befolkningen, maner imidlertid til forsiktighet [og] vekker bekymring for at langvarig eksponering for marihuana kan påvirke hjernens helse”.

Se også

American Heart Association advarer mot cannabisbruk

American Heart Association advarer i et Scientific Statement om risiko for hjerte- og karproblemer ved cannabisbruk.

Artikkelen gjennomgår en rekke studier og metastudier som har tatt for seg effekten av cannabisbruk på kognisjon. Under selve rusen heter det at “cannabis påvirker hukommelse, adferd og impuls”, og det vises blant annet til en metastudie fra 2016 som fant at sannsynligheten for å bli involvert i en bilulykke var 36% høyere for cannabisbrukere fremfor ikke-brukere. De langsiktige effektene av cannabisbruk gir ulike utslag på ulike kognitive områder. I en studie der cannabisbrukere ble fulgt over en periode på 25 år, korresponderte svekket verbal hukommelse med antall år cannabisbruk.

Rapporten konkluderer også med at cannabisbruk under svangerskapet, kan ha skadelige effekter på barns hjernehelse. En studie  fant for eksempel at mer psykologiske problemer og reduserte kognitive evner blant barn (gjenomsnittsalder 9 år) hvis mødre hadde brukt cannabis under svangerskapet.

offentlige helsetiltak bør vurderes for å heve oppmerksomheten om de mulige negative effektene knyttet til cannabisbruk i befolkningen

Flere studier fant også strukturelle og formmessige endringer i hjernen som korresponderte med cannabisbruk, men her var forskningen mindre entydig.

Når det gjelder sammenhengen mellom cannabisbruk og hjerneslag, viser rapporten til at en studier som har funnet en sammenheng mellom cannabisbruk og økt risiko for hjerneslag. Studier indikerer også at bruksmengde og -hyppighet øker sannsynligheten for hjerneslag.  Rapporten peker videre på at  det faktum at flere studier ikke finner slike sammenhenger, kan ha med å gjøre at de fleste studiene arbeider med kohorter som ble satt sammen før 2012, mens THC-konsentrasjonen i cannabis har økt kraftig det siste tiåret, noe som kan påvirke sammenhengen mellom cannabisbruk og hjerneslag.

Artikkelen viser til at det fremdeles er uklart hvorvidt de negative konsekvensene av cannabis opphører etter noen måneder uten bruk, men at uansett bør “offentlige helsetiltak vurderes for å heve oppmerksomheten om de mulige negative effektene knyttet til cannabisbruk i befolkningen”.

 

Se også

Alzheimer-medisin kan lindre symptomene på hjerneskader etter cannabisbruk

En studie utført av S.A. Gruber et.al. har analysert effekten av preparatet Citicoline på typiske lidelser kroniske cannabisrøykere utsettes for. Dette preparatet brukes i behandlingen av slagpasienter, pasienter med traumatisk hjerneskade og personer med kognitive problemer.   19 kroniske marihuanabrukere som hadde søkt behandling deltok i…

Studie: Unge cannabisbrukere løper større risiko for hjerneskade

Et forskningsprosjekt ved Western University i Ontario, Canada, publisert i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica, har sett på sammenhengen mellom cannabisbruk og nedsatt hjernefunksjon.   De 74 personene som deltok i studien, ble inndelt i fire grupper: De som led av depresjon og som ikke brukte cannabis; de…

Studie: Unge cannabisbrukere fikk svekket hjerneforbindelser, reaksjonsevne og IQ på 18 måneder

En studie publisert i det medisinske tidsskriftet Cerebral Cortex har sett nærmere på effekten av cannabisbruk på unge hjerner ved bruk av hjernescan (MR) i en longitudinell studie.

Studie: Et par gangers cannabisbruk kan endre unge hjerner

Det har etterhvert vært utført mye forskning på hvordan langvarig cannabisbruk blant unge kan føre til mentale skader eller kognitive begrensninger. Men få studier har sett på effekten av de første gangers bruk. 

Den amerikanske helsedirektøren om cannabis og hjerner under utvikling

Den amerikanske helsedirektøren (Surgeon general), Jerome Adams, publiserte denne uken en anbefaling knyttet til cannabis og hjerner under utvikling.

0 comentarios

Canadisk kardiolog: Cannabis farlig for hjerte og hjerne

Dr Chris Simpson slår i dag, 4. oktober, alarm på Canadian Stroke Congress om sammenhengen mellom cannabis og hjerteinfarkt og hjerneslag. 

MR-undersøkelser viste at hjernen til cannabisbrukende ungdommer utviklet seg annerledes

39 forskere ved nordamerikanske og europeiske universiteter har publisert en studie i Jama Psychiatry som ser på effektene av cannabisbruk på tenåringshjerner.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com