fbpx

Cannabisparadokset: mer liberale holdninger og økt risiko ved bruk

Cannabisparadokset: mer liberale holdninger og økt risiko ved bruk

12 forhold en bør kjenne til om cannabis i 2019.

To seniorforskere ved Folkehelseinstituttet, Anne Line Bretteville-Jensen og Jørgen G. Bramness, har i år publisert Cannabisboka. I en en kronikk på Forebygging.no presenterer de et lite sammendrag av boken.

Les kronikken her

Fra kronikken (våre uthevelser):

Mindretallet blant brukerne, de som sliter, de med egne negative erfaringer og deres pårørende er mindre synlig i debatten

1. Redusert risikooppfatning

“Den justerte risikooppfatningen relaterer seg imidlertid ofte til den cannabisen som var i omløp for noen år siden. Ikke til den cannabis som selges i dag, eller til de nye produktene og inntaksmåtene. Dermed oppstår paradokset: mens cannabisbruk de senere år er blitt mer risikofylt, tenker færre enn tidligere at det er risiko forbundet med å bruke det.”

2. Problembrukere og pårørende mindre synlige i debatten

“[C]annabisdebatten ofte preges av noen ressurssterke stemmer, og de med positive brukererfaringer. Mindretallet blant brukerne, de som sliter, de med egne negative erfaringer og deres pårørende er mindre synlig. Slik sett kan den offentlige cannabisdebatten bli skjev.”

3. Styrken gått fra 10% til 30% på under 10 år

“Hasj og marihuana er blitt mye sterkere rusmidler enn tidligere. Innholdet av det rusgivende virkestoffet THC har økt dramatisk. I 2010 inneholdt beslaglagt hasj i underkant av 10 % THC. I første halvdel av 2019 melder KRIPOS at gjennomsnittet er over 30 %.”

4. Nye spiselige cannabisprodukter

“[L]egaliseringen i USA har bidratt til stor innovasjon, og en rekke nye produkter er til salgs. Matvarer, godterier, brus og alkoholholdige drikkevarer blir tilsatt cannabisolje eller ekstrakt. Det finnes cannabis-sjokolade, cannabis-rødvin og cannabis-pizzasaus, og man kan kjøpe cannabis-makroner og cannabistilsatt pesto.”

prisen på cannabis blitt mer enn halvert siden 2010

5. Produkter med konsentrert THC

“Vi ser nye bruksmåter. I tillegg til røyking kan en spise eller drikke cannabis. Mange av disse produktene har svært høye nivåer av THC. Cannabisvoks inneholder gjerne 70 %, mens selgere av cannabiskrystaller reklamerer med 99 % THC-innhold.”

6. Cannabis selges på Internett og i sosiale medier

“Cannabis selges også på nye måter. Kjøper og selger møtes ikke lenger bare i mørke bakgater eller på avtalte steder. Man finner hverandre på Internett, Darknett eller på sosiale medier som Snapchat, Facebook, Instagram og Wickr. Dette gir økt tilgjengelighet, også utenfor storbyer eller trafikk-knutepunkter.”

7. Prisen halvert på 10 år

“Til slutt ser vi at prisen på cannabis er betydelig senket. Tar vi hensyn til et økt THC-nivå og den generelle prisstigningen, har prisen blitt mer enn halvert siden 2010.”

8. Cannabis oppfattes som mindre farlig enn før

“Kjøperne oppfatter cannabis som klart mindre farlig enn før. Disse holdningsendringene ser vi i data både fra nordmenn generelt, men ikke minst i ungdomsundersøkelser. Dette stemmer også med fortellinger fra lærere, politi og andre som ofte er i kontakt med ungdommer. Liberaliseringen i mange land, økt fokus på cannabis som medisin og den varslede avkriminaliseringen i Norge, bidrar trolig til utviklingen.”

9. Risiko for shizofreni

“Allerede for 40 år siden viste robust forskning at cannabis ga en dobling av risikoen for å utvikle schizofreni. Man fant også en sterk dose-respons sammenheng: høy bruk økte risikoen opp til 6 ganger. Tidlig debut av cannabisbruk økte risikoen ytterligere.”

folk kan få hjerteproblemer og i verste dø av hjertestans etter bruk av cannabis

10. Nedsettelse av kognitive evner

“Verdens helseorganisasjon (WHO) har i sin siste rapport konkludert med at cannabisbruk gir en slik nedsettelse av kognitive evner. De tillegger at denne forverringen antagelig kan reverseres over tid hos voksne brukere, men det er mer usikkert om dette skjer hos unge mennesker der hjernen fortsatt er under utvikling. WHO advarer derfor spesielt mot bruk av cannabis for personer under 25 år.”

11. Cannabis kan føre til fysisk og psykisk avhengighet

“Til sist er det hevet over tvil at man kan bli avhengig av cannabis. Avhengighet innebærer både en fysisk komponent (toleranseutvikling og abstinenser) og en psykologisk komponent.”

12. Cannabis kan gi hjerteproblemer og kan være dødelig

“Det rapporteres stadig tilfeller av hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød som følge av cannabisinntak. Dette er ikke en vanlig følge av cannabisbruk, men vi er ikke lenger i tvil om at folk kan få hjerteproblemer og i verste dø av hjertestans etter bruk av cannabis.”

Forskning og statistikk om ungdom og cannabis

Studie: Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling

Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling viser canadisk studie.

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

En studie publisert denne uken i The Lancet av 900 psykosepasienter rundt i Europa indikerer at risikoen for å utvikle psykose øker kraftig ved jevnlig bruk av cannabis og spesielt ved bruk av høypotent cannabis. 

Studie: Et par gangers cannabisbruk kan endre unge hjerner

Det har etterhvert vært utført mye forskning på hvordan langvarig cannabisbruk blant unge kan føre til mentale skader eller kognitive begrensninger. Men få studier har sett på effekten av de første gangers bruk. 

Cannabisbruk i puberteten et eksperiment som kan svekke evnen til livsmestring

Akersposten.no har snakket med overlege Merete Vevelstad ved Oslo Universitetssykehus om ungdom og hasjrøyking. Vevelstad har doktorgrad på nye psykoaktive stoffer (NPS). Fra intervjuet:

Studie: Cannabisavholdenhet bedrer hukommelsen

En studie nylig publisert i Journal of Clinical Psychiatry har sett nærmere på årsaksforholdene knyttet til noe flere studier har funnet: unge cannabisbrukere har dårligere nevrokognitiv kapasitet. Er det cannabisbruken som fører til kognitive problemer, eller er det ungdom med slike problemer som lettere begynner å bruke…

Studie: Cannabisbruk gir ungdom varige kognitive skader

En canadisk studie har tatt for seg den kognitive effekten av alkohol- og cannabisbruk hos unge: læring, hukommelse, oppmerksomhet og beslutningstaking. Konklusjonen er at cannabis er mer skadelig enn alkohol – og at effekten ikke opphører selv om bruken stanser. 

Studie: Langvarig eksponering for cannabis gir svekket hukommelse

En studie utført av forskere fra University of Lancaster og Universidade de Lisboa og publisert i Journal of Neurochemistry har kastet lys over sammenhengen mellom cannabisbruk og hukommelse. De fant at langvarig bruk av cannabis førte til betydelig svekkelse av hukommelsen. 

Studie: Cannabisbruk blant unge fører til psykotiske symptomer

Canadiske forskere har sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose blant unge. I studien deltok 3720 7.-klassinger ved 31 skoler i Montreal, noe som utgjorde 76% av 7.-klassingene ved disse skolene. Over fire år fylte elevene ut en nettbasert spørreundersøkelse om cannabisbruk og psykosesymptomer.

5,9% av amerikanske 12.-klassinger bruker cannabis daglig

Den amerikanske Monitoring the future-undersøkelsen tar for seg rusvanene til elever i 8., 10. og 12.-klasse. Årets studie, som er den 43. i rekken, er basert på besvarelser fra 45 000 elever fra 380 skoler over hele landet.

Studie: Cannabisbruk i ungdommen assosiert med økt risiko for bipolar lidelse

I en studie publisert i Scizophrenia Bulletin har en gruppe forskere tatt for seg Davon-kohorten i Storbritannia, en gruppe på 13 988 barn født i 1991-92 som har vært fulgt opp i  utviklings- og helseundersøkelser frem til voksen alder.

Studie: Alkohol- og cannabisbruk påvirker ungdoms fremtidige livskvalitet

Et “vellykket” liv er vanskeligere å oppnå for ungdom som bruker alkohol eller cannabis, viser en ny studie.

Studie: Unge cannabisbrukere fikk svekket hjerneforbindelser, reaksjonsevne og IQ på 18 måneder

En studie publisert i det medisinske tidsskriftet Cerebral Cortex har sett nærmere på effekten av cannabisbruk på unge hjerner ved bruk av hjernescan (MR) i en longitudinell studie.

Studie: Jevnlige cannabisbrukere i tenårene 26 ganger større sannsynlighet for å bruke andre stoffer senere

En gruppe forskere fra Bristol University i Storbritannia har funnet at cannabisbruk i tenårene øker risikoen for bruk av andre narkotiske stoffer eller skadelig bruk av alkohol eller tobakk som unge voksne. Studien er publisert i Journal of Epidemiology & Community Health.

Studie: Ungdom som begynner å bruke cannabis regelmessig mister interesse for skole og utdanning

Forskere ved University of Waterloo i Ontario, Canada, har studert endringene som oppstår i skolerelatert adferd og holdninger til utdanning når ungdom begynner å bruke cannabis regelmessig.

Marihuana-relaterte legevaktbesøk i aldersgruppen 13-21 nær seksdoblet ved sykehus i Colorado

En gruppe forskere har studert utviklingen av cannabis-relaterte legevaktbesøk ved et barnehospital i Colorado i perioden 2005-2015. Cannabis-relatert betyr i denne sammenhengen at ungdommene fikk en cannabis-relatert diagnose, eller en ikke-relatert diagnose i kombinasjon med en cannabis-positiv urinprøve.

Risikoen for psykose mer enn tredoblet for cannabisbrukere

Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.   At det er en sterk sammenheng mellom cannabisbruk og psykose er veldokumentert. Men om det er cannabis som fører til psykose eller omvendt, er…

Dansk studie: Cannabisbrukere har 5,1 ganger større sannsynlighet for schizofreni

Forskere ved Senter for Mental helse ved Københavns Universitetssykehus har tatt for seg helsedata for 3,1 millioner dansker og studert sammenhengen mellom cannabisbruk og schizofreni. Studien ble lagt frem i forrige uke for International Early Psychosis Association, og omtalt i Daily Mail.   Forskerne fant…

Studie: Unge cannabisbrukere løper større risiko for hjerneskade

Et forskningsprosjekt ved Western University i Ontario, Canada, publisert i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica, har sett på sammenhengen mellom cannabisbruk og nedsatt hjernefunksjon.   De 74 personene som deltok i studien, ble inndelt i fire grupper: De som led av depresjon og som ikke brukte cannabis; de…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com