fbpx

Er cannabis mindre farlig enn alkohol?

Er cannabis mindre farlig enn alkohol?

Er cannabis mindre farlig enn alkohol? er spørsmålet to seniorforskere ved Folkehelseinstituttet, Jørgen Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen, besvarer i en kronikk i Aftenposten de 12. mai.

Fra kronikken:

“de som bruker cannabis, drikker også langt mer alkohol”

Vil cannabis erstatte alkohol?

“Cannabis kommer som regel kommer i tillegg til alkohol, ikke istedenfor.  I en undersøkelse vi gjorde blant folk «på by’n», var promillen like høy blant dem som testet positivt på cannabis, som blant dem som bare hadde drukket. Mer enn fire av fem cannabisbrukende ungdom sier de bruker alkohol samtidig som cannabis. Og de som bruker cannabis, drikker også langt mer alkohol. «Ja takk, begge deler» (og vel så det), gir større risiko for negative konsekvenser enn hvert rusmiddel for seg.”

“Når alkohol er mer problematisk i et folkehelseperspektiv, henger det også sammen med antallet brukere.”

Hva et “farligst”?

“Når alkohol er mer problematisk i et folkehelseperspektiv, henger det også sammen med antallet brukere. Sammenligningen ville sett annerledes ut dersom cannabis ble brukt like ofte som alkohol og av like mange.

Cannabis og alkohol gir ulike typer rus og påvirker kroppen på forskjellig vis. Mange helserisikoer er større for alkohol, men på noen områder er vi like bekymret, eller mer, for cannabis.”

Hva påvirker skadepotensialet for cannabis?

“Mengde har noe å si: Cannabis brukt hyppig og i store mengder innebærer klart større risiko enn én øl av og til.

Alder er viktig: Jo yngre man er, jo større er risikoen for negative helsekonsekvenser.”

Kan man bli avhengig av cannabis?

“Studier viser at hver tiende som prøver cannabis, utvikler avhengighet. Andelen er høyere jo tidligere man starter, og det er antydet at én av seks unge blir avhengig. Disse studiene er basert på cannabis med langt lavere innhold av THC, den rusgivende delen av cannabisplanten, enn det som er vanlig i dag.”

Sammenheng mellom cannabis og psykiske lidelser

“Cannabis øker risikoen for schizofreni i betydelig grad. […] Men schizofreni er en såpass sjelden sykdom at selv med flere gangers risikoøkning vil de fleste kunne røyke cannabis uten at de opplever slike problemer. Noen flere vil kunne bli akutt psykotiske, og enda flere vil kunne ha akutte psykotiske symptomer, men heller ikke dette utgjør de store massene. Når vi kommer til mer allmenne psykiske lidelser som angst og depresjon, begynner tallene å bli store.”

“det er grunn til å tro at skadevirkningene som følge av denne sterkere cannabisen, er mer alvorlige”

Irreversible skader for unge mennesker?

“Verdens helseorganisasjon (WHO) (advarer) spesielt mot bruk av cannabis før hjernen er fullstendig utviklet. For mange skjer ikke dette før langt inn i 20-årene.”

Effekt av sterkere cannabis

“Mens mye av vår kunnskap om cannabis og dens skadevirkninger bygger på cannabis som hadde 7–12 prosent innhold av THC, har styrkegraden økt til 20–30 prosent THC. […] det er grunn til å tro at skadevirkningene som følge av denne sterkere cannabisen, er mer alvorlige.”

 

Forskning og statistikk om ungdom og cannabis

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

En studie publisert denne uken i The Lancet av 900 psykosepasienter rundt i Europa indikerer at risikoen for å utvikle psykose øker kraftig ved jevnlig bruk av cannabis og spesielt ved bruk av høypotent cannabis. 

Studie: Et par gangers cannabisbruk kan endre unge hjerner

Det har etterhvert vært utført mye forskning på hvordan langvarig cannabisbruk blant unge kan føre til mentale skader eller kognitive begrensninger. Men få studier har sett på effekten av de første gangers bruk. 

Cannabisbruk i puberteten et eksperiment som kan svekke evnen til livsmestring

Akersposten.no har snakket med overlege Merete Vevelstad ved Oslo Universitetssykehus om ungdom og hasjrøyking. Vevelstad har doktorgrad på nye psykoaktive stoffer (NPS). Fra intervjuet:

Studie: Cannabisavholdenhet bedrer hukommelsen

En studie nylig publisert i Journal of Clinical Psychiatry har sett nærmere på årsaksforholdene knyttet til noe flere studier har funnet: unge cannabisbrukere har dårligere nevrokognitiv kapasitet. Er det cannabisbruken som fører til kognitive problemer, eller er det ungdom med slike problemer som lettere begynner å bruke…

Studie: Cannabisbruk gir ungdom varige kognitive skader

En canadisk studie har tatt for seg den kognitive effekten av alkohol- og cannabisbruk hos unge: læring, hukommelse, oppmerksomhet og beslutningstaking. Konklusjonen er at cannabis er mer skadelig enn alkohol – og at effekten ikke opphører selv om bruken stanser. 

Studie: Langvarig eksponering for cannabis gir svekket hukommelse

En studie utført av forskere fra University of Lancaster og Universidade de Lisboa og publisert i Journal of Neurochemistry har kastet lys over sammenhengen mellom cannabisbruk og hukommelse. De fant at langvarig bruk av cannabis førte til betydelig svekkelse av hukommelsen. 

Studie: Cannabisbruk blant unge fører til psykotiske symptomer

Canadiske forskere har sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose blant unge. I studien deltok 3720 7.-klassinger ved 31 skoler i Montreal, noe som utgjorde 76% av 7.-klassingene ved disse skolene. Over fire år fylte elevene ut en nettbasert spørreundersøkelse om cannabisbruk og psykosesymptomer.

5,9% av amerikanske 12.-klassinger bruker cannabis daglig

Den amerikanske Monitoring the future-undersøkelsen tar for seg rusvanene til elever i 8., 10. og 12.-klasse. Årets studie, som er den 43. i rekken, er basert på besvarelser fra 45 000 elever fra 380 skoler over hele landet.

Studie: Cannabisbruk i ungdommen assosiert med økt risiko for bipolar lidelse

I en studie publisert i Scizophrenia Bulletin har en gruppe forskere tatt for seg Davon-kohorten i Storbritannia, en gruppe på 13 988 barn født i 1991-92 som har vært fulgt opp i  utviklings- og helseundersøkelser frem til voksen alder.

Studie: Alkohol- og cannabisbruk påvirker ungdoms fremtidige livskvalitet

Et “vellykket” liv er vanskeligere å oppnå for ungdom som bruker alkohol eller cannabis, viser en ny studie.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com