fbpx

Konfliktråd og SLT-koordinatorer: “støtter ikke en avkriminalisering slik utvalget foreslår”

Konfliktråd og SLT-koordinatorer: “støtter ikke en avkriminalisering slik utvalget foreslår”

Konfliktråd og SLT-koordinatorer kritiske til flere sider ved den foreslåtte rusreformen.

Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for drift og utvikling av de tolv konfliktrådene i Norge samt det nasjonale ansvaret for koordinering og faglig støtte til SLT-samarbeidet (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). Sekretariatet har mottatt innspill fra konfliktråd og SLT-koordinatorer og sammenfattet et høringssvar. Blant de sentrale punktene er:

“støtter ikke en avkriminalisering slik utvalget foreslår”

Ikke støtte til Rusreformutvalgets forslag

“Et stort flertall av innspillene Sfk har fått i forbindelse med høringen (se punkt 2), ønsker også en dreining vekk fra straffeforfølgning til hjelp. De støtter derimot ikke en avkriminalisering slik utvalget foreslår. Dette begrunnes i første rekke av hensyn til barn og unge og en generell bekymring for tidligere debut og økt rusbruk blant mindreårige.”

Reformen synes myntet primært på rusavhengige

“Sfk mener utredningen bærer noe preg av først og fremst å være myntet på etablerte rusmisbrukere fremfor unge mennesker som står i fare for å utvikle et misbruk. Dette gjenspeiler seg i at enkelte problemstillinger knyttet til unge fremstår mangelfullt utredet.”

“er kritiske til at det ikke skal være anledning til å ilegge sanksjoner”

Skeptiske til å fjerne straffetrussel

“Ungdom oppfatter derfor gjerne ikke rusatferden sin som et problem, og motivasjonen for å avstå eller avslutte bruken er ofte er svak. […] Konfliktrådene og SLT-koordinatorene som har gitt innspill til høringen, uttrykker skepsis til å fjerne den bakenforliggende trusselen om straff overfor denne gruppen. Innspillene er kritiske til at det ikke skal være anledning til å ilegge sanksjoner dersom den påtrufne ikke møter opp til rådgivningstjenesten eller tar imot ev. hjelpetilbud. Våre høringsinstanser legger her vekt på at et element av tvang i form av sanksjoner kan være nødvendig for å komme i posisjon til å tilby ungdommen nødvendig hjelp. I en innledende fase vil det være enklere å motivere ungdommen til samarbeid ved hjelp av trusselen om straff. Samtidig uttrykker mange av høringsinnspillene at graden av indre motivasjon gjerne kommer etterhvert.”

Færre ungdommer med rusproblemer kan bli fanget opp

“Politiet vil fortsatt ha en svært viktig rolle når det gjelder å fange opp unge med sammensatte utfordringer som trenger hjelp fra det offentlige tjenesteapparatet. Hvis politiet dreier fokus bort fra å avdekke bruk og besittelse, er vi bekymret for at færre ungdom med utfordrende rusbruk blir fanget opp og meldt videre til barneverntjenesten.”

“færre ungdom med utfordrende rusbruk blir fanget opp”

Frivillig rusoppfølging gagner ikke ungdom med lav sosioøkonomisk status

“På den annen side mener vi at det også her er risiko for at mer frivillighet først og fremst vil gagne ungdom fra velfungerende hjem med høy sosioøkonomisk status. En studie av frivillige ruskontrakter for ungdom mellom 13 og 18 år i Oslo og Follo politidistrikt, som utvalget selv viser til, konkluderer med at ordningene først og fremst hjelper de mest ressurssterke ungdommene som i utgangspunktet har best forutsetninger for å klare seg.”

“vanskelig for ungdom å forstå at stoffene fortsatt er ulovlige selv om bruk og besittelse ikke lenger er straffbart”

Avkriminalisering kan gi større sosial aksept

“En utberedt bekymring blant konfliktrådene og SLT-koordinatorene som har gitt innspill til høringen, er at en avkriminalisering kan gi uheldige signaler mht. skadepotensialet ved narkotika. Det argumenteres her for at en avkriminalisering kan gi større sosial aksept for ulovlige stoffer og at flere ungdommer vil bli tilbøyelige til å prøve. Enkelte trekker fram at det kan være vanskelig for ungdom å forstå at stoffene fortsatt er ulovlige selv om bruk og besittelse ikke lenger er straffbart.”

 

Høye terskelverdier

“Blant høringsinnspillene uttrykker flere at utvalgets foreslåtte terskelverdier for hva som kan regnes som besittelse for eget bruk, er for høye. Det påpekes blant annet at disse grenseverdiene vil bli utnyttet av selgere for å minimere risiko for straffeforfølgning. Dette kan igjen medføre at ulovlige stoffer blir mer tilgjengelige. Sfk deler denne bekymringen, og vi mener spørsmålet knyttet til terskelverdier må utredes grundigere.”

“Lite realistisk” at “reformen foreslås gjennomført innenfor eksisterende budsjettrammer”

Kommunene har ikke evne til å håndtere de foreslåtte oppgavene

“Høringsinnspillene til Sfk uttrykker entydig bekymring for kommunenes forutsetninger for å håndtere de nye oppgavene i den foreslåtte rusreformen. Reformen foreslås gjennomført innenfor eksisterende budsjettrammer og det anslås ingen kostnadsøkninger for kommunene utover etablering og drift av rådgivningstjeneste. I likhet med høringsinnspillene tror vi dette er lite realistisk. For det første stiller vi oss, i likhet med flere av innspillene, tvilende til om kommunene har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å drive en rådgivningstjeneste som skal håndtere mengde ulike og trolig krevende saker. […]

For det andre deler vi høringsinnspillenes uttrykte bekymring for kommunenes forutsetninger for å følge opp rådgivningstjenesten med hjelpe- og behandlingstilbud. Sfk har, i likhet med konfliktrådene og SLT koordinatorer, erfart at det kommunale tilbudet til barn og unge med rusproblemer er svært varierende og mange steder helt fraværende. Rådgivningstjenesten vil ha lite verdi for hjelpetrengende hvis de ikke har passende tilbud å henvise til.”

 

Se også

Det nasjonale statsadvokatembetet foreslår at forslaget til rusreform skrinlegges

Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) skriver i sitt høringssvar til Rusreformutvalgets forslag at det er “et eksperiment med risiko for uoversiktlige samfunnsmessige skadevirkninger på rusfeltet. NAST vil foreslå at forslaget til rusreform skrinlegges.”

Oslo statsadvokatembeter: Forslaget til rusreform “gavepakke til organiserte kriminelle”

Oslo statsadvokatembeter er knusende i sin kritikk av Rusreformutvalgets forslag til ny narkotikapolitikk: “Regjeringens ønske om bedre hjelp til rusmisbrukere med et avhengighetsproblem støttes ikke av utvalgets forslag om avkriminalisering.”

Krass kritikk fra Legeforeningen mot Rusreformutvalgets forslag

Legeforeningen innleder sitt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling med å presisere at “Legeforeningen støtter den grunnleggende hensikten med rusreformen, å gi rusavhengige hjelp og behandling i stedet for straff” men at det “støtter ikke en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til egen bruk”.

Folkehelseinstituttets høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling

Folkehelseinstituttet har levert sitt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling, og er på flere punkter kritisk til utvalgets forslag og den vitenskapelige begrunnelsen. Personer med problematisk bruk “Forslaget om å ikke lenger straffeforfølge og bøtelegge personer med problematisk bruk for bruk og besittelse av illegale rusmidler vil…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com