fbpx

Rapport: Under brua – Unge menn som selger rusmidler på Vaterland

Rapport: Under brua – Unge menn som selger rusmidler på Vaterland

Velferdsetaten i Oslo publiserte i dag rapporten “Under brua”, med undertittelen “En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland”.

De fleste av de unge mennene har en eller to foreldre med ikke-vestlig etnisitet. Rusmidlene de selger i hovedsak hasj, men også kokain og andre illegale rusmidler. Rapporten anslår at 70-80 personer er involvert i denne salgsaktiviteten på Vaterland.

 

 

En fellenevner for disse unge mennene er at de kommer fra store, fattige familier hvor foreldrene ofte står utenfor arbeidslivet. Mange har gått på skole, men de færreste har fullført videregående. De fleste står uten verken skoletilbud eller jobb. Salg av rusmidler er hovedinntektskilden til de fleste.

De færreste av mennene har fast bosted, en av dem utaler sågar til forskerne at han kun kjenner én person blant selgerne som har et fast sted å bo.

 

 

Se også: Rinkeby: 9 av 10 heroinbrukere er ensligkommende flyktningebarn

 

 

Veiledere fra NAV-kontorer uttaler i rapporten at ungdommene ofte ber om hjelp til å få jobb eller komme inn på skole. Men dette er utfordrende siden de ikke har fått de samme muligheter som mange andre, blant annet har de ikke fått de skole- og arbeidsferdigheter som andre unge. Med mangelfull utdanning, lite arbeidserfaring, men derimot med noe erfaring fra kriminalitet og rus, stiller de svakt i konkurransen om arbeid eller praksisplasser.

Få av dem har vært med på organiserte fritidsaktiviteter, og miljøet på Vaterland kan til en viss grad være en alternativ sosial arena for dem der de kan oppleve tilhørighet og mestring.

 

 

Foreldrene har gjerne omsorg for flere barn, og kan ha vansker for å følge opp barn som havner i rus- eller kriminelle miljøer. Ofte er også moren aleneforsørger. Uteseksjonen har også erfart at flere av ungdommene har store bekymringer for familiemedlemmer som bor i land som er preget av nød, krig og konflikt.

 

 

Se også: I voldens rike (kronikk)

 

 

Ungdommene er marginalisert i det norske majoritetssamfunnet, men de rapporterer også om problemer iforholdet til foreldre og familie. Ofte skyldes dette en livsførsel som står i strid med religion og tro. Dette resulterer i såkalt “dobbel marginalisering”.

De unge mennene “under brua” står utenfor de fleste arenaene som et samfunnsfellesskap bygger på, ifølge rapporten. Det er derfor ikke vanskelig å forestille seg at selgermiljøet kan tilby et etterlengtet fellesskap for noen.

Rapporten munner ut i et hovedmål om å “forebygge utenforskap og fremme inkludering”. 19 tiltak som støtter opp om 11 delmål, anbefales. Blant disse er boenheter med booppfølging, flerkulturelle medarbeidere i hjelpeapparatet, sommerjobbprosjekter og praksistilskudd, mødregrupper og positive opplevelser og aktiviteter.

Tiltak som vil koste, men alternativet vil være utvikling av paralellsamfunn med store rus- og kriminalitetsproblemer til en langt høyere samfunnskostnad.

 

 

Se også: Fra Rio til Rinkeby (kronikk)

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com