fbpx

Rasisme og sexisme stimulerer rusmisbruk

Rasisme og sexisme stimulerer rusmisbruk

Forskere ved Mailman School ved Columbia University har sett nærmere på noen faktorer som øker sannsynligheten for bruk av illegale rusmidler eller misbruk av legemidler til rusformål.

Det er antatt at en opplevelse av spenning kan øke sannsynligheten for rusmisbruk. Og forskerne fant ganske riktig at svarte amerikanere som opplevde rasistisk diskriminering og kvinner som ble utsatt for sexisme begge hadde 100% større sannsynlighet for å misbruke rusmidler.

 

If discrimination is like a poison, then the more you get of it, the worse you are. And the more likely you are to use drugs

Forskerne fant imidlertid også at inntekt og sosioøkonomisk status også spilte inn. De fant sammenheng mellom opplevd rasistisk diskriminering og rusmisbruk blant svarte – men kun blant de som hadde en inntekt på minst 150% over fattigdomsgrensen. Tilsvarende var det også en sterkere sammenheng mellom oppplevd diskriminering og rusmisbruk for svarte som hadde utdannning utover videregående skole.

 

Årsaken til denne sammenhengen kan ligge i at svarte amerikanere i middelklassen i større grad utsettes for diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet etc enn de fra de nederste samfunnslagene som har mindre kontakt med samfunnet utenfor “the inner cities”.

 

For kvinner som opplever kjønnsdiskriminering forholdt det seg imidlertid omvendt. Av 8,9% kvinner som oppga å ha blitt diskriminert på bakgrunn av kjønn, var sannsynligheten for rusmisbruk 4 ganger høyere for kvinner i nederste samfunnslag sammenlignet med kvinner med utdannelse.

 

Forskerne bak studien ønsker  bruke den som et utgangspunkt for å bore dypere i materien og forstå hvilke faktorer som øker risikoen for rusmisbruk.

 

Leder for studien, Dr. Hannah Carliner,  oppsummerer resultatene slik:
“If discrimination is like a poison, then the more you get of it, the worse you are. And the more likely you are to use drugs.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com