fbpx

Som ringer i vann: Konsekvensene av rusavhengighet

Som ringer i vann: Konsekvensene av rusavhengighet

The ripple effect – ringer i vann – er navnet på en rapport som har tatt for seg konsekvensene av overdoseepidemien i USA for pårørende og samfunnet rundt.

Avhengighet, overdoser og eventuell dødelig overdose har selvsagt konsekvenser for barn, ektefeller eller partnere, foreldre og søsken. Men det får også sosiale og økonomiske konsekvenser for lokalsamfunnet: helse- og sosialtjenester, skoler, arbeidsgivere og kolleger etc.

Og, som rapporten formulerer det, effekten slutter ikke når ringene treffer land. Traumer i barndommen er en fellesnevner for svært mange voksne som utvikler rusavhengighet.

8 millioner barn lever i familier der minst en av foreldrene er narkotikaavhengige 

Det var 67 000 overdosedødsfall i USA i 2018, altså drøyt 180 per dag.  70% av disse skyldes opioider – altså hovedsaklig smertestillende opioidbaserte medikamenter, heroin eller syntetiske opioider som fentanyl. I 2017 var det anslagsvis 1,7 millioner amerikanere som var avhengige av opioidbaserte medikamenter mens drøyt 650 000 var avhengige av heroin.

I 2015 var 26% av de opioidutløste dødsfallene personer mellom 25 og 34 år mens 23% var personer mellom 34 og 44.

Se bakgrunnsartikkel om opioidepidemien i USA på Narkotikapolitikk.no

 

En av de mest dramatiske konsekvensene av denne epidemien er derfor alle barna som mister sine foreldre, enten ved dødsfall eller ved at de mister sin omsorgsevne på grunn av rusavhengighet.

Rapporten anslår at 8 millioner barn levde i familier der minst en av foreldrene var narkotikaavhengige mellom 2009 og 2014. Flertallet av disse barna var under 5 år.

Barna som mister sine omsorgspersoner blir i hovedsak tatt hånd om av slektninger. For hvert barn som plasseres i fosterhjem, blir 19 tatt hånd om av besteforeldre eller annen nær familie.

‘Kom og hent barnabarna dine, ellers blir de plassert i fosterhjem.’

I 2015 var det 2,6 millioner besteforeldre som hadde måttet overta omsorgen for ett eller flere barnebarn. Rapporten siterere en av disse: “Du får denne oppringingen… ‘Kom og hent barnabarna dine, ellers blir de plassert i fosterhjem.’ Og da blir hele livet forandret.”

En annen konsekvens av epidemien er barna som blir født med abstinenser. Antallet barn som fødes med såkalt neonatal abstinence syndrome ble tredoblet fra 2004 til 2013.

Rapporten identifiserer fire satsingsområder for å redusere omfanget av disse sekundære konsekvensene (“ringene i vanet”):

  1. Redusere stigma og misforståelser rundt opioidbruk og – behandling.
  2. Prioritere å investere i tiltak med fokus på sekundære effekter.
  3.  Sikre bedre samarbeid mellom offentlige og ikke-offentlige aktører.
  4. Identifisere barn i risikosituasjoner så tidlig som mulig.

 

Se også

Opioid-epidemien i USA: Titusener av barn plasseres i fosterhjem

New York Times tar i denne artikkelen for seg barnas skjebne i opioid-epidemien i USA.   To millioner mennesker er blitt avhengige av heroin og opioider i USA, i stor grad som følge av å ha blitt avhengige av smertestillende legemidler. Opioid-epidemien krevde i 2015 33…

Huntington, West Virginia: Hvert tiende barn fødes med abstinenser

130 000 barn har det siste tiåret blitt født med avhengighet av heroin eller andre opiater i USA. Abstinensene (neonatal absitinence syndrome, NAS) gir seg utslag i oppkast, diaré, søvnproblemer, kløe over hele kroppen og ukontrollert skjelving.

Studie: Barn født med opioidabstinenser i større grad sent utviklet og med læreproblemer

Epoch Times omtaler i denne artikkelen en studie foretatt av Centers for Disease and Control for å undersøke hvorvidt barn som er født med neonatal abstinence syndrome, NAS (“opioidavhengighet”), har større sannsynlighet for å få utviklingsforstyrrelser og lærevansker under oppveksten.

1% av alle amerikanske foreldre med mindreårige barn opioidavhengige

623 000 foreldre til mindreårige i USA er opioidavhengige.

USA: 36% av omsorgsovertakelser skyldes narkotikamisbruk

Hver tredje sak der barn blir plassert i fosterhjem i USA skyldes nå foreldrenes narkotikamisbruk. For kun 10 år siden var det kun hvert fjerde tilfelle av omsorgsovertakelse som skyldtes narkotika.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com