fbpx

Skandinavisk studie: Cannabisutløste psykoser fordoblet i perioden 2000-2016

Skandinavisk studie: Cannabisutløste psykoser fordoblet i perioden 2000-2016

Forskere fra flere nordiske universiteter har publisert en studie i Psychological Medicine som tar for seg utviklingen i narkotikautløst psykose i Norge, Danmark og Sverige i perioden 2000-2016.

Cannabis brukes dobbelt så mye i Danmark som i Norge og Sverige, og forskerne finner nettopp at antallet cannabisutløste psykoser i Danmark er dobbelt så høyt

Forskerne fant for det første at forekomsten er oppsiktsvekkende lik i de tre skandinaviske land: 10-12 personer per 100 000 innbyggere blir årlig innlagt på sykehus med narkotikautløst psykose.

De fant videre at psykose etter inntak av flere ulike substanser var den vanligste årsaken til innleggelse i alle de tre landene. Den nest vanligste årsaken var kun cannabis i Danmark og kun amfetamin i Norge og Sverige.

For det tredje fant forskerne ganske like endringer over tid i de tre landene. I både Norge, Sverige og Danmark fant de en fordobling av antallet nye tilfeller cannabisutløst psykose i den aktuelle perioden. Over denne perioden fant det også sted en betydelig økning i styrken på cannabis ifølge forskerne, og det er også tegn på at selve bruken har økt.

Det er en nær sammenheng mellom bruken av et stoff i et samfunn, og de negative konsekvensene dette medfører

Undersøkelsen viste for øvrig en halvering av alkoholutløste psykoser i det aktuelle tidsrommet.

Forskerne finner det interessant at det er svært god overensstemmelse mellom statistikken for narkotikautløst psykose i de tre landene. Helsevesenet er organisert ulikt og det er forskjeller på rutiner for henvisning og innskriving etc. Men likevel er antallet nye tilfeller i forhold til befolkningen nærmest identisk. Ifølge forskerne viser dette for det første at resultatene er å stole på, og dernest at det er en nær sammenheng mellom bruken av et stoff i et samfunn, og de negative konsekvensene dette medfører.

Cannabis brukes for eksempel dobbelt så mye i Danmark som i Norge og Sverige. Og forskerne finner nettopp at antallet cannabisutløste psykoser i Danmark er dobbelt så høyt i forhold til innbyggertallet sammenlignet med de to nabolandene.

Ellenor Mittendorfer-Rutz, professor vid Karolinska instituttet som var en av forskerne bak studien, skriver i en artikkel om funnene at de trekker to viktige konklusjoner fra resultatene:

hvis flere bruker rusmidler, vil flere få rusutløst psykose

For det første er det kjent at én av fire personer som får narkotikautløst psykose, vil senere vil få diagosen schizofreni. Av de som har cannabisutløst psykose, vil hele én av tre utvikle schizofreni. Antallet tilfeller av narkotikautløst psykose gir en pekepinn på hva vi kan forvente av schizofrenitilfeller i årene som kommer.

Likeledes viser hun til at “hvis flere bruker rusmidler, vil flere få rusutløst psykose, og dersom rusmiddelet endrer karakter, som at cannabis blir kraftigere per dose, vil det gjenspeiles i antallet rusutløste psykoser.”

Det er derfor ifølge professoren “all tenkelig grunn til å ta disse tallene på største alvor da det i fremtiden kan bety økt sykehusinnleggelse for rusrelaterte psykoser, og også at flere vil rammes av schizofreni.”

 

Se også

Voldsom økning av cannabisavhengige pasienter med psykose/schizofreni i Portugal

Antallet pasienter med cannabisavhengighet som blir diagnostisert med psykose eller scizofreni i Portugal økte med 2840% fra 2000 til 2015 vise ny studie.

Norsk studie: Cannabisbrukere hadde femdobbel risiko for å få medisiner mot psykose

En ny norsk studie viser at cannabisbrukere hadde femdobbel risiko for å motta psykosemedisiner i tiden etter bruk i forhold til ikke-brukere. 

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

En studie publisert denne uken i The Lancet av 900 psykosepasienter rundt i Europa indikerer at risikoen for å utvikle psykose øker kraftig ved jevnlig bruk av cannabis og spesielt ved bruk av høypotent cannabis. 

Risikoen for psykose mer enn tredoblet for cannabisbrukere

Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.   At det er en sterk sammenheng mellom cannabisbruk og psykose er veldokumentert. Men om det er cannabis som fører til psykose eller omvendt, er…

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com